မူဝါဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း

20-9-2023, Assembly Hall, Dr.Khin Maung Chin