12.5.2022 ရက်နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်သွားမည့်သင်တန်းများ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ( ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်၊ စတုထ္ထနှစ်) ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် (နောက်ဆုံးနှစ်) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ( ပထမနှစ် ) (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ )