ကျောင်းစတင်လက်ခံမည်ရက်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်သင်တန်းအတွက် (၂၀.၄.၂၀၂၂) ရက်နေ့

၂၀၁၉-၂၀၂၀၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်သင်တန်းများအတွက် (၂.၅.၂၀၂၂) ရက်နေ့

Leave a comment