သင်တန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ်များနှင့်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ၌ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်နှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် သင်တန်းများအတွက် တက္ကသိုလ်အချင်းချင်း၊ သီးခြားတက္ကသိုလ်အချင်းချင်း ပြောင်းရွှ့ခြင်း၊ ကျောင်းအပ်လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်းများကို (၁၀-၆-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိလည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

Leave a comment