အောင်စာရင်းနှင့် စာမေးပွဲရမှတ်၏ Grading များထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

(၂၀၂၂-၂၀၂၃) ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်ဝက် စာမေးပွဲရမှတ်များ၏ Grading များ နှင့် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင်နှစ် များအတွက် အောင်စာရင်းများကို နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ကျောက်ဆည်) ရှိ ကျောင်းသားရေးရာဌာန နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

Leave a comment