ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်နှင့် စာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ပညာသင်နှစ်နှင့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄၊ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်နှင့် စားမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်

ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် —- -(၂၁.၉.၂၀၂၃)ရက်မှ (၂၄.၉.၂၀၂၃)ရက်ထိ

စာမေးပွဲကာလ —— -(၂၅.၉.၂၀၂၃)ရက်မှ (၆.၁၀.၂၀၂၃)ရက်ထိ