ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများအတွက် ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်နှင့် စာမေးပွဲကာလ

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ပညာသင်နှစ်နှင့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း စာမေးပွဲကာလနှင့် စာကြည့်ချိန် ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် – (၁၁-၁၀-၂၀၂၃)ရက်မှ (၁၇-၁၀-၂၀၂၃)ရက်ထိ စာမေးပွဲကာလ – (၁၈-၁၀-၂၀၂၃)ရက်မှ (၂၆-၁၀-၂၀၂၃)ရက်ထိ

ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်နှင့် စာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ပညာသင်နှစ်နှင့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄၊ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်နှင့် စားမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက် ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် —- -(၂၁.၉.၂၀၂၃)ရက်မှ (၂၄.၉.၂၀၂၃)ရက်ထိ စာမေးပွဲကာလ —— -(၂၅.၉.၂၀၂၃)ရက်မှ (၆.၁၀.၂၀၂၃)ရက်ထိ