ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများအတွက် ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်နှင့် စာမေးပွဲကာလ

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ပညာသင်နှစ်နှင့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း စာမေးပွဲကာလနှင့် စာကြည့်ချိန်

ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် – (၁၁-၁၀-၂၀၂၃)ရက်မှ (၁၇-၁၀-၂၀၂၃)ရက်ထိ

စာမေးပွဲကာလ – (၁၈-၁၀-၂၀၂၃)ရက်မှ (၂၆-၁၀-၂၀၂၃)ရက်ထိ