၂၇/၉/၂၀၂၃ နံနက် ၉:၃၀နာရီ ကျောက်ဆည်ခရိုင် မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်)ရှိ နယ်မြေဝန်ထမ်းများအား အခြေခံမီးသတ်သင်တန်း လက်တွေ့ပို့ချပေးခြင်း