ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ(ဇီဝနည်းပညာ)သင်တန်း အတွက် စာမေးပွဲအချိန်ဇယား