နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်)၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းနှင့်ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအား (၂၃.၁၁.၂၀၂၃)ရက်နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။