(၁၆၀)ဦးဆံ ဘုရင့်နောင်(အမျိုးသားအဆောင်)၏ စုပေါင်းစာရိပ်သာအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း