၂၀၂၃ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်းကို ၇.၁၁.၂၀၂၃ရက် သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များတွင် ကြေညာထားပြီး၊ ပထမနှစ်သင်တန်းများကို ၂၃.၁၁.၂၀၂၃ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။