၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်အတွက် အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း(ပထမနှစ်)