၂၀၂၃-၂၀၂၄ပညာသင်နှစ် ဒုတိယနှစ်(ပထမနှစ်ဝက်) စာမေးပွဲရမှတ်များ၏ Gradeများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း