လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးဦးစီးဌာန၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန မှ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်)သို့ လာရောက်လေ့လာခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ(၂၀.၁၂.၂၀၂၃ မှ ၂၁.၁၂.၂၀၂၃)

Leave a comment