၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့ကြို၊ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအားလုံး ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်းကို (၁၂.၁.၂၀၂၄)ရက်ထိ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

Leave a comment