နည်းပညာတက္ကသုလ်(ကျောက်ဆည်)၏ သင်ကြား၊သင်ယူမှုများ ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်ဝတ်အတွက် Course Evaluation ကို (၁၁.၂.၂၀၂၄)ရက်မှ (၂၄.၂.၂၀၂၄)ရက်နေ့အထိ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများထံမှ Google Form အသုံးပြု၍ ကောက်ခံလျက်ရှိပါသည်။

Leave a comment