၂၀၂၃-၂၀၂၄ပညာသင်နှစ်၊ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ ဇီဝနည်းပညာသင်တန်း(ပထမနှစ်ဝက်)စာမေးပွဲရမှတ်များ Gradeများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း